SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
7
3
3
7
Hỏi đáp trực tuyến 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 14  
Họ và tênChủ đềEmailSố điện thoạiTrả lời
Nguyễn Hoài Nam Điều chỉnh quy mô dự án công trình cải tạo sửa chữa hoainam1987@gmail.com Trường hợp chủ đầu tư cắt bỏ một số hạng mục công việc trong 45 phòng bệnh, 45 phòng vệ sinh và sửa chữa thêm 5 phòng bệnh và 5 khu vệ sinh làm thay đổi quy mô dự án, chủ trương đầu tư đã được duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để được chấp thuận theo quy định. Thiết kế và dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
Điều 17. Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình:
“1. Các trường hợp Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 84 của Luật Xây dựng và Điều 11 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Người quyết định đầu tư quyết định việc Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc Điều chỉnh này dẫn đến phải Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp Điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định Điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung Điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện.
3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh trong các trường hợp:
a) Điều chỉnh thiết kế xây dựng do có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực (trừ trường hợp làm tăng tính an toàn cho công trình) và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;
b) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc Điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.
4. Đối với thiết kế, dự toán xây dựng công trình Điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều này và không thuộc trường hợp phải thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều này, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở để xem xét, phê duyệt.
5. Việc phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình Điều chỉnh của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư gồm những nội dung được Điều chỉnh hoặc toàn bộ nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng công trình sau khi Điều chỉnh. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh do mình quyết định Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều này”.
hoàng vy Các chi phí tư vấn tiffany160289@gmail.com
Nguyễn Tuấn Nguyễn Xử phạt đơn vị thẩm tra ra kết quả không chính xác trong khi đơn vị thẩm tra trực thuộc Sở Xây dựng giống như Thanh tra Sở Xây dựng taolaooo9999@gmail.com
nguyễn quang tuấn Ép cọc BTCT tuanks284@gmail.com 01248020884
TÔ ĐỊNH QUÔC ĐÂT ĐAI todinhquoc091188@gmail.com 0918963346
Nguyễn Minh Hiếu Quy trình cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 31/10/2017 hieunguyenklb@gmail.com
TRẦN VĂN QUẾN LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ hqtdkcd@gmail.com Theo quy định tại điểm l, khoản 2, Điều 89 của Luật Xây dựng 2014 thì “Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ”. Cụ thể:
- Điểm b: Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;
- Điểm d: Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
- Điểm đ: Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;
- Điểm i: Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt.
Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý về kiến trúc xây dựng của các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở mà chủ đầu tư dự án quy định khi xây dựng công trình yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng để kiểm tra giám sát việc xây dựng công trình cho phù hợp với quy hoạch, kiến trúc xây dựng được duyệt của dự án.
Ngoài ra, khi cơ quan chức năng (Phòng Quản lý đô thị thành phố, UBND phường) đến kiểm tra công trình xây dựng thì chủ đầu tư có trách nhiệm phải cung cấp hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công để lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc xây dựng có phù hợp quy hoạch và quản lý kiến trúc xây dựng được duyệt hay không.
Trần Văn Quến BIỆN PHÁP THI CÔNG hqtdkcd@gmail.com Việc thi công xây dựng công trình, thì đơn vị thi công và chủ đầu tư phải có giải pháp thi công hợp lý, đảm bảo an toàn xây dựng,… và phải có giải pháp thi công phù hợp. Tuyệt đối phải xây dựng đúng quy hoạch, đúng lộ giới, khoảng lùi xây dựng và quy chế quản lý kiến trúc xây dựng được duyệt của dự án.
Nguyễn Thanh Lâm Thời hiệu xử phạt vi phạm chính trong hoạt động xây dựng lamthng@gmail.com Căn cứ theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
Quy định cụ thể như sau:
- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng là 02 năm.
- Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
a) Khi người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện có vi phạm hành chính mà vi phạm hành chính này đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày dự án được bàn giao, đưa vào sử dụng;
b) Khi người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện có vi phạm hành chính mà vi phạm hành chính này đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;
- Trong thời hiệu quy định trên, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.
Trần Thanh Liêm Bảo hộ lao động trong thi công liemtt@gmail.com Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
Quy định cụ thể như sau:
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động trong công trường xây dựng.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nhà thầu thi công thực hiện đúng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
Lan Anh Nhà & Thị trường bất động sản lananh@gmail.com Phòng Quản lý nhà & Thị trường Bất động sản - Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/bà như sau:
- Thành phần hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp theo khoản 3, Điều 6, Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc bán, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
a) Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở theo mẫu tại Phụ lục số 01;
b) Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở theo mẫu tại Phụ lục số 0la do ủy ban nhân dân cấp phường xác nhận (chỉ cấp 01 lần). Riêng đối tượng chưa có hộ khấu thuộc lực lượng vũ trang thì việc xác nhận thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điêu 4 của Thông tư này;
c) Giấy xác nhận về đối tượng và mức thu nhập theo mẫu tại Phụ lục sô 0lb do cơ quan, đơn vị nơi từng thành viên trong hộ gia đình đang làm việc xác nhận (chỉ cấp 01 lần); đối với trường hợp lao động tự do, kinh doanh cá thể do Úy ban nhân dân cấp phường xác nhận về đối tượng, nghê nghiệp không cần xác nhận mức thu nhập;
d) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này thì ngoài các Giấy xác nhận theo quy định tại điếm b, điểm c Khoản 3 Điều này, cần bổ sung Bản sao Quyết định thu hồi nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân do cơ quan có thấm quyền ban hành, kèm theo giấy xác nhận chưa, được giải quyết bồi thường nhà ở, đất ở của úy ban nhân dân cấp quận, huyện cấp;
e) Đối với các đối tượng đăng ký thuộc Bộ Quốc phòng thì gửi thêm 01 bản sao Giấy xác nhận theo mẫu tại Phụ lục số 01b do cơ quan, đơn vị nơi đang công tác xác nhận vê Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại địa phương nơi có dự án để tổng hợp.
Hoàng Anh các hành vi vi phạm trật tự xây dựng hoanganh@gmail.com Sau khi nghiên cứu, Thanh tra Xây dựng Bạc Liêu có ý kiến trả lời như sau:
Tùy theo từng hành vi cụ thể mà có mức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số: 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ, cụ thể như sau:
a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị; phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng công trình khác ở nông thôn và đô thị mà khi xây dựng không có giấy phép xây dựng theo quy định.
b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng công trình khác ở nông thôn và đô thị mà khi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.
c. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng sai thiết kế được thẩm định, phê duyệt; xây dựng sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng).

d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn và đô thị; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng công trình khác mà khi thi công xây dựng không có phương tiện che chắn hoặc che chắn nhưng không đảm bảo, để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh, để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định.
Vũ Hoàng Dương Phân loại, phân cấp công trình xây dựng duongcmb@gmail.com Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại mục 1.2 và mục 1.13.18 Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị thì các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải trong đô thị.
Các công trình giao thông được nêu tại phụ lục C.1 kèm theo Thông tư này nằm trong đô thị được xếp vào loại kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.
2. Các công trình giao thông, công trình thủy lợi và công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài đô thị vẫn áp dụng phân loại, phân cấp theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2009 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Theo www.moc.gov.vn
Vũ Hồng Thuấn Xử lý hành vi xây dựng sai phép vuhongthuan@yahoo.com.vn Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo Điều 13 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, thì khi phát hiện hành vi xây dựng sai phép, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công, tự phá dỡ phần công trình sai nội dung giấy phép.
Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần công trình vi phạm thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm.
Việc cho phép làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tối đa trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng chỉ áp dụng đối với chủ đầu tư xây dựng không phép trong các trường hợp:
- Công trình xây dựng phù hợp vị trí quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Công trình xây dựng trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, phù hợp với quy hoạch xây dựng;
- Xây dựng mới trên nền nhà cũ hoặc cải tạo nhà đang ở phù hợp quy hoạch xây dựng;
- Công trình xây dựng trên đất có đủ điều kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Theo www.moc.gov.vn